• +31 (0) 181 442 530
  • info@spijkkapel.nl
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Hieronder treft u onze Algemene Voorwaarden aan welke eveneens zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Indien gewenst kunt u een digitale kopie van onze Algemene Voorwaarden downloaden in PDF-formaat.


Timmerbedrijf Spijkenisse
(Spijkkapel.nl)

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden voorwaarden


Artikel 1. Toepassingen

1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.

2.

Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken wordt geleverd.

3.

Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en allen worden afgeweken indien en voorzover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

4.

Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voorzover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.
5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2. Offertes

1.

Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.

2.

Van de door ons gedane offertes maken deel uit- met name ook wat betreft het in het vorige lid bepaalde: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes bettrekking hebben. Dit alles blijft, evenals door ons in dit verband gemaakte gereedschappen, ons eigendom, moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.

3.

Indien de order waarop onze offerte betrekking heeft niet binnen 3 maanden na de dag waarop wij onze offerte deden bij ons is geplaatst, kunnen wij de kosten die voor ons aan het doen van onze offerte verbonden waren, daaronder tevens begrepen de kosten van het maken van de in het vorige lid bedoelde gereedschappen, aan de koper in rekening brengen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

1.

Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de ordebevestiging verzenden.

2.

De koper is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden gedurende een periode van 8 dagen na dagtekening van de order of (indien het een mondeling verstrekte order betreft) na het geven der order. Een verklaring van de koper dat hij zijn order wenst te annuleren of te wijzigen afgegeven gedurende deze periode van 8 dagen, kan derhalve niet voorkomen dat een overeenkomst op basis van de (oorspronkelijke) order tot stand komt, indien wij de order alsnog aanvaarden/bevestigen binnen deze periode van 8 dagen.

3.

De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 8 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.

4.

Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Prijzen

1.

Onze prijzen zijn inclusief btw (omzetbelasting) en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten, voor vervoer en overige kosten.

2.

De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

3.

Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorst hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de koper, echter slechts indien wij ons binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de koper van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 8 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.

4.

Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat de prijs foutief is gecalculeerd, wordt de klant daarvan op de hoogte gesteld. De klant kan alsdan van de overeenkomst afzien, tenzij Timmerbedrijf Spijkenisse aanbiedt het prijsverschil voor haar rekening te nemen. Timmerbedrijf Spijkenisse is echter nimmer verplicht tegen de foutief gecalculeerde prijs te leveren of tot schadevergoeding gehouden.

Artikel 5. Afleverings- en leveringstermijnen

1.

De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ingeval – in afwijking van het bovenstaande – in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 10 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overnacht.

2.

Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van zaken franco huis wanneer het factuurbedrag meer dan € 15.000, zegge: vijftienduizendeuro bedraagt. Verder reizen de zaken voor rekening en risico van de kopers. Buitenlandse kopers leveren wij, indien niet anders overeengekomen, af magazijn. Verder reizen de zaken voor rekening en risico van de kopers. Uit- en inklaring wordt door ons verzorgd, doch is voor rekening van kopers.

3.

Tenzij kopers zelf voor expediteur zorgen worden de zaken door ons verzonden op de naar ons oordeel gunstige wijze met door ons te kiezen expediteurs voor rekening en risico van de kopers.

4.

Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.

5.

Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

6.

De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd op – zulks te onzer keuze – op grond van het bepaalde artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijk tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de koper overeenkomstig het bovenstaande in gebreke betaling der koopsom vorderen, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zullen wij de zaken voor rekening en risico van de koper, tegen vergoeding van minimaal 50% van de kosten en de alle daaruit voortvloeiende extra kosten, opslaan.

Artikel 6. Reclame door de koper

1.

De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft. De koper moet waar het de in onze offerte, of wat waarvan ex artikel 2 lid 2 deel uitmaakt, door ons verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spellingen en met kleine wijzigingen in door ons geleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt zulks voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier dient de koper rekening te houden met gebruikelijke spellingen. De door ons geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en voorzover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen en ondergeschikten wijzigingen.

2.

Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 8 dagen na levering (of binnen 8 dagen na factuurdatum, indien de zaken niet aan de koper (konden) worden geleverd, aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.

3.

Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de koper binnen 8 dagen na het aan licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 2.

4.

Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde zaken, vervalt indien:

 a.

de gebreken niet binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht.

 b.

de koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;

 c.

de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien;

 d.

de toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de koper wordt voortgezet.

 e.

de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo’n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 3 maanden sedert de levertijd is verstreken.

5.

In geschillen omtrent de kwaliteit van de door ons geleverde zaken zal een door ons aangegeven te goeder naam bekend staand bureau een bindende uitspraak doen.

6.

Garantie bepaald volgens in de offerte gestelde termijnen met een maximum van 10 jaar of anders vermelde producten waar de gestelde termijn van een leverancier van bepaalde materialen van belang is.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

1.

Uitsluitend indien de garantieverplichtingen terzake de door ons geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper jegens ons (garantie-) aanspraken doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten.

2.

Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks te onzer keuze:

 a.

(kosteloos) herstel van gebreken;

 b.

levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen;

 c.

terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan koper gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voorzover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben;

 d.

een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld.

3.

Indien de koper zonde voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.

4.

Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen) blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen en wij Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen -geleden door de opdrachtgever, dienst ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door heel of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

5.

De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan.

6.

De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doel gelden, voorzover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

1.

Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is. Indien wij zulks nodig oordelen hebben wij het recht van de koper zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.

2.

De koper heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enigen ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.

3.

Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de koper toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zin normale bedrijfsvoering. Alsdan is de koper gehouden de verkregen gelden onverwijld aan ons over te dragen, dan wel, indien net tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan over te dragen.

4.

Indien tengevolge van be- of verwerking door de koper ons eigendomsrecht rustend op de door ons geleverde zaken verloren is gegaan, is de koper verplicht onverwijld ten behoeve van ons een bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken ontstaan na de be- of verwerking.

5.

Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper ( of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de koper na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.

6.

De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten zaanzin van de niet betaalde zaken te verzekeren en op ons verzoek deze verzekering aan te tonen.

Artikel 9.Vertrouwelijke informatie en relatie beding

1.

Elk van de partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Onder vertrouwelijke informatie wordt onder andere verstaan: enige overeenkomst, objectcodes, broncodes en machine-leesbare kopieën van de programmatuur, Documentatie, alle Programmatuurlijsten, informatie, gegevens, tekeningen, benchmark testen, specificaties, bedrijfsgeheimen, evenals overige eigendomsinformatie voor zover die duidelijk is aangeduid als “vertrouwelijke informatie” of door de aard van de informatie beschouwd dient te worden als vertrouwelijke informatie.

2.

Geen van partijen zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij met personeel van die partij, dat betrokken is bij de uitvoering van enige tussenpartijen gesloten overeenkomst een zakelijke relatie aangaan gedurende de looptijd van de overeenkomst, evenals gedurende een periode van 12 maanden na beëindiging van de overeenkomst. Deze bepaling geldt tevens ten aanzien van de aan partijen in concernverband gelieerde bedrijven. Indien een partij in strijd met het hier bepaald handelt, verbeurt deze, zonder dat enige sommatie of in gebrekenstelling is vereist, aan de andere partij een niet voor korting of compensatie, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding van de misgelopen winsten.

Artikel 10. Betaling

1.

Betaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bankrekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro gelde de dag van creditering van onze bankrekening als de dag van betaling.

2.

Als er in de offerte de volgende betalingsvoorwaarden wordt aangegeven dient de koper bij akkoord offerte hier zich aan te houden.

Optie 1.

Op de dag van aanvang werkzaamheden dient het overeengekomen bedrag volledig op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Optie 2.

Het overeengekomen bedrag kan bij oplevering van de werkzaamheden met bank betaalpas met pin betaald worden. (Er dient rekening mee te houden dat het limiet van de betaalpas van te voren is aangepast).

Optie 3.

Indien er niet aan de in optie 1 en optie 2 genoemde betalingsvoorwaarden voldaan kan worden, dient het bedrag van de werkzaam heden zoals overeengekomen contant bij oplevering van de werkzaamheden te geschieden.


Bij het niet nakomen van deze gestelde betalingsvoorwaarden wordt er de wettelijke gestelde rente bovenop het totale overeengekomen bedrag per iedere extra dag dat de betaling niet is voldaan in rekening gebracht.

3.

Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien een voorzover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen, jegens de koper op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.

4.

Ook zijn wij gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij dan gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper alsdan de verplichtingen rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Blijft de koper in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, dan wel de kredietverzekeraar van de verkoper, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rent onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Alle met de incasso gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van €115,00 alles exclusief omzetbelasting. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou koper volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze.

5.

Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

6.

Indien in de financiële positie van de koper na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

7.

Verkoper kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze.

Artikel 11. Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming). onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van werk aard ook, blokkade, boycot, regen, windstoten, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of –verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelingen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zij wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken. Wanneer de kopper besluit om werkzaamheden bij slecht weer door te laten gaan, is deze zelf verantwoordelijk voor eventuele vervolgschade die kan ontstaan, en voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.

Artikel 12. Asbest

1.

Indien bij opmeting van kunststof kozijnen, – deuren,- schuifpuien of bij een dakkapel wordt vermoedt dat er zich in de dakplaten asbest bevindt, zal de opmeter een monster nemen en dit monster in een laboratorium laten onderzoeken. Indien hieruit blijkt dat er inderdaad asbest aanwezig is in de gevels of dakplaten, dan is de klant ertoe gehouden de asbest onmiddellijk en volledig voor eigen rekening en risico te doen verwijderen door een daartoe gespecialiseerd bedrijf. Tot aan het moment dat de asbest aantoonbaar en volledig is verwijderd, is Timmerbedrijf Spijkenisse niet gehouden de werkzaamheden voort te zetten

2.

Overig aangetroffen asbesthoudend of milieuvervuilend materiaal zal bij de klant worden achtergelaten. De eventuele verwijdering daarvan dient de klant op eigen kosten zelf te realiseren, ongeacht de hoeveelheid daarvan.

Artikel 13. Vergunningen

1.

Indien voor het plaatsen van de bij Timmerbedrijf Spijkenisse gekochte producten vergunningen nodig zijn is het risico van het niet verkrijgen van deze vergunningen voor koper. Het niet verkrijgen van een benodigde vergunning is nimmer reden voor koper om de koopovereenkomst niet gestand te hoeven doen.

2.

Alle kosten die aan het verkrijgen van een benodigde vergunning zijn verbonden komen voor rekening van de koper.

3.

Indien de overeenkomst is gesloten onder de opschortende voorwaarde dat koper ter zake een vergunning kan verkrijgen dan moet aan de navolgende voorwaarden zijn voldaan wil koper zich op deze opschortende voorwaarde kunnen beroepen: a) koper moet binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst de benodigde vergunning hebben aangevraagd; b) aan ieder verzoek om inlichtingen door de vergunningverlenende instantie moet binnen 14 dagen door koper zijn voldaan; c) koper moet van alle stukken gericht aan of ontvangen van de vergunningverlenende instantie binnen 7 dagen na verzending respectievelijk ontvangst kopieën naar Tim merbedrijf Spijkenisse hebben gestuurd; c) de vergunning moet in hoogste instantie zijn geweigerd.

4.

Indien niet aan alle in artikel 13.3 genoemde voorwaarden is voldaan, wordt de vergunning geacht te zijn verleend.

5.

Bij een afwijzende beslissing op de door of namens koper gedane aanvraag van de benodigde vergunning is koper gehouden daartegen elk beschikbaar rechtsmiddel in te stellen, bij gebreke waarvan de vergunning geacht wordt te zijn verleend.

Artikel 14. Beëindiging

Aan Timmerbedrijf Spijkenisse komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst toe indien de andere partij, na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor herstel van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

Artikel 16. Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.


Algemene voorwaarden:
Timmerbedrijf Spijkenisse (Spijkkapel.nl)
Kelvinweg 15
3208 KC Spijkenisse
Nederland